Nicho Company Limited
คาราจีแนน (CARRAGEENAN)
ชนิดของคาราจีแนน
การละลาย
แคปปา (Kappa)
ไอโอตา (lota)
แลมตา (Lamda)
น้ำร้อน
(Hot Water)
ละลายที่สูงกว่า 70 C
ละลายที่สูงกว่า 70 C
ละลายทันที
น้ำเย็น
(Cold Water)
เมื่อมี Na, K, Ca,
NH4 Salt
เมื่อมี Na, Ca
จะละลายแต่เมื่อถูก
กวนจะหมดสภาพ
เจลง่าย
ละลายทันที
นมร้อน
(Hot Milk)
ละลาย
ละลาย
ละลาย
นมเย็น
(Cold Milk)
ไม่ละลาย
ไม่ละลาย
ข้นขึ้น
น้ำเชื่อมเข้มข้น
(concentrated Sugar Solution)
ละลายเมื่อร้อน
ไม่ค่อยละลาย
ละลายเมื่อร้อย
น้ำเกลือเข้มข้น
(concentrated Salt Solution)
ไม่ละลาย
ละลายเมื่อร้อน
ละลายเมื่อร้อน
สารทำละลาย
(Organic Solvent)
ไม่ละลาย
ไม่ละลาย
ไม่ละลาย
 
Copyright © 2004 nicho co.,ltd.
Nicho Co., Ltd.
29/195 Ram-Intra 14, Lane 17-1, Tarang, Bangken, Bangkok, 10230 Thailand,
Tel :: +662 362 4233 (auto) Fax : +662 362 4239
email : nicho@truemail.co.th